Partnerzy projektu

PARTNERZY PROJEKTU

 

 

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

 

 

UNIWERSYTET TECHNICZNY W OSTRAWIE​

Główny Instytut Górnictwa jest jednym z wiodących instytutów badawczych w Europie, założony w 1925 roku.  GIG jest instytutem nadzorowanym przez Ministra Energii, posiada kategorię A. Liczba pracowników  w 2018 roku to prawie 500 osób, w tym 10 pracowników naukowych z tytułem profesora, 17 pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i 102 pracowników ze stopniem naukowym doktora. Instytut realizuje 46 projektów, w tym 30 międzynarodowych projektów badawczych w ramach Programów UE i innych programów oraz 16 projektów krajowych. GIG posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska - od 1961 roku, inżynieria środowiska - od 1998 roku.

Instytut świadczy usługi dla wszystkich branż przemysłu, instytucji centralnych i samorządów lokalnych oraz dla partnerów zagranicznych. Podstawowymi obszarami działalności GIG są: górnictwo i geoinżynieria, bezpieczeństwo przemysłowe, inżynieria środowiska, zrównoważone technologie energetyczne, zagadnienia związane z jakością oraz edukacja i szkolenia. W wyniku naszych prac wdrażane są rozwiązania organizacyjne i techniczne, pozwalające na minimalizację zagrożeń i zwiększenie poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych. Poligon doświadczalny Kopalni Doświadczalnej „Barbara” to jedyny ośrodek w Europie w którym można przeprowadzać badania wybuchów gazów i pyłów w warunkach rzeczywistych oraz testować maszyny i urządzenia przeznaczone do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Instytut podejmuje również ważne tematy badawcze, takie jak: zeroemisyjne wytwarzanie energii z paliw kopalnych, wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem węgla, technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, gospodarcze wykorzystanie metanu.

GIG jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej w zakresie europejskich dyrektyw:  94/9/WE (ATEX), 98/37/WE (maszynowa), 93/15/WE (materiały wybuchowe do użytku cywilnego), Rozporządzenia CPR 305/2011 (wyroby budowalne). Instytut posiada również uprawnienia jednostki certyfikującej w ramach światowego schematu IECEx.

GIG posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania  (jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy). Wszystkie laboratoria badawcze Instytutu posiadają akredytacje takich jednostek jak: Polskie Centrum Akredytacji, Lloyd's Register Quality Assurance, Główny Urząd Miar, Polski Rejestr Statków.

 

Uniwersytet Techniczny w Ostrawie  istnieje już od ponad 160 lat.
Oferuje studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie na 7 wydziałach,  zarówno stacjonarne jak i zaoczne. Uniwersytet Techniczny w Ostrawie realizuje liczne projekty badawczo-rozwojowe, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z szeregiem jednostek (uniwersytetów) krajowych i zagranicznych, a także we współpracy z sektorem prywatnym.