SUWAT

 

SUWAT: Współpraca transgraniczna w monitorowaniu skażenia chemicznego i radiacyjnego wód powierzchniowych przez wody kopalniane.
SUWAT: Přeshraniční spolupráce v rámci monitoringu chemické a radiačni kontaminace povrchových vod důlnimi vodami.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Celem projektu  jest zacieśnienie współpracy pomiędzy VSB-TU w Ostrawie i Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach przy rozwiązywaniu problemu ryzyka skażenia chemicznego i radiacyjnego wód powierzchniowych przez wody kopalniane.

Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001633

Czas realizacji Projektu: 01.02.2019r. – 30.04.2021r.

Koordynator projektu: Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, VSB-TUO

Partner projektu: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach